Potpisivanje sporazuma sa Društvom Ljubljane

POTPISAN MEĐUNARODNI SPORAZUM SA DRUŠTVOM MEDICINSKIH SESTARA, TEHNIČARA I BABICA LJUBLJANE
23.APRILA.2010G. u Beogradu potpisan je međunarodni sporazum sa DRUŠTVOM MEDICINSKIH SESTARA, TEHNIČARA I BABICA LJUBLJANE.U ime SUZR Beograda sporazum je potpisala predsednica Slavica Erčić a u ime DMSB LJubljane predsednica Đurđa Sima.

slika1

                                                                                                                                                                                                                  slika1                                                                                                                                                      slika2

Regionalni sporazum o saradnji između Društva medicinskih sestara, babica i zdravstvenih tehničara Ljubljane i Saveza udruženja zdravstvenih radnika Beograda

  1. član

Obe strane potpisnice regionalnog sporazuma potvrđuju, da je sklopljen sporazum o stručnoj saradnji između Društva medicinskih sestara, babica i zdravstvenih tehničara Ljubljane i Saveza zdravstvenih radnika Srbije.

  1. član

Saradnja će se odvijati na području istraživanja na pojedinačnim istraživačkim projektima, koja obuhvataju obrazovanje i saradnju na području razmene mišljenja i stručnih stanovišta.

  1. član

Društvo i Savez se obavezuju da će u realizaciji aktivnosti iz člana 2. sporazuma učestvovati sa svojim stručnim i materijalnim resursima, predviđenim za saradnju, koji neće ometati redovne aktivnosti obe strane sporazuma.

4.  član
Svi oblici saradnje će biti realizovani u skladu sa raspoloživim mogućnostima Saveza i Društva, po prethodnom pravovremenom planu svih potrebnih aktivnosti, u čemu će učestvovati predstavnici obe strane sporazuma.

  1. član

Savez i Društvo su saglasni, da imenuju osobe za kontakt, koje će biti zadužene za koordinaciju saradnje. Za svaki konkretan oblik saradnje osobe za kontakt će pripremiti protokol, koji uređuje način, vreme i uslove realizacije, a koji pre početka izvršavanja aktivnosti treba da potpišu predsednik Društva i predsednik saveza.

  1. član

Sporazum je sklopljen na neodređeno vreme i može da se raskine u roku od 6 meseci, ako jedna strana preda pismeni raskid sporazuma.

  1. član

Stranke se obavezuju da će moguće sporove rešavati sporazumno.

  1. član

Sporazum je napisan u četiri primerka, po dva na svakom jeziku i svaka strana sporazuma dobija po jedan primerak sporazuma na svakom jeziku.

U Beogradu, 23.04.2010

Predsednica Društva medicinskih sester,                              Predsednica Saveza udruženja 
babic in zdravstvenih tehnikov  Ljubljana                            zdravstvenih radnika Beograd
Đurđa Sima                                                                             Slavica Erčić

 

Naš predstavnik u Ljubljani
Na poziv Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, naša koleginica Dušanka Dobrašinović je na  7 Kongresu zdravstvene i babiške nege od 11-13 maja 2009g. bila jedan od tri predavača po pozivu iz inostranstva. Generalna tema Kongresa je bila „Medicinske sestre i babice-znanje je naša moć“, a koleginica Dušanka Dobrašinović je imala veoma zapaženo predavanje na temu „Učenje posle škole“.
                                                                               
Zorica Popović                                                                                                                   predsednica DMSB Beograda

slika2
Izveštaj sa redovne skupštine Društvo medicinsklih sestara- tehničara i babica


Savez udruženja zdravstvenih radnika Beograd održane 14.04.2008. god. sa početkom 15.30h u prostorijama Skupštine opštine Stari grad, Makedonksa br. 42. Beograd.

Skupština je sazvana na osnovu člana 26. Statuta Saveza udruženja zdravstvenih radnika Beograd i odlukom izvršnog odbora Saveza udruženja zdravstvenih radnika Beograd sa sednice održane dana 19.03.2008. god.

Za Skupštinu je izabrano 30 delegata, za mandatni period od 2008-2012. god.

Konstatacijom verifikacione komisije Skupštini prisustvuje 26. delegata, tako da su odluke Skupštine punopravne i obavezujuće. Glasanje se obavljalo javno, dizanjem ruku.

Za Predsenika društva medicinskih sestara- tehničara i babica Srbije predložena je VMS Zorica Popović od strane delegata: Infektivne klinike KBC Srbije, Institututa za onkologiju i radiologiju Srbije, Dom zdravlja Vračar, Dom zdravlja Stari grad, Dom zdravlja Voždovac, Klinčko bolnički centar Zemun, Gradski zavod za kožne i venerične bolesti i Udruženje instrumentara Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje.

Predložena VMS Zorica Popović je jednoglasno izabrana za mandatni period od 2008-2012. god. kao i predloženi kordinacioni odbor u sledećem sastavu:

1. Slavica Erčić – Infektivna klinika KCS
2. Zorica Popović – IORS
3. Dušanka Dobrašinović
4. Milka Čehić- Infektivna klinika KCS
5. Jelena Nikolić- Infektivna klinika KCS
6. Snežana Kaurin- Filip- Infektivna klinka KCS
7. Ana Pavlović- DZ Vračar
8. Biljana Mladenović- DZ Vračar
9. Milica Krljar- IORS
10. Zorica Mihajlo- KBC Zemun
11. Jasmina Petrović- KBC Zemun
12. Marija Ilić- DZ Voždovac
13. Snežana Medaković- udruženje instrumetara Dedinje
14. Mirjana Blanuša- Klinika za kožne bolesti
15. Jasna Ristić- DZ Stari grad

Skupšina je završila sa radom u 16.10h

Beograd, 02.06.2008. god.

VMS Zorica Popović
Sva prava zadržana. © Savez udruženja zdravstvenih radnika Beograd, 2007.

powered by: urban web dizajn studio